Welkom bij de bruiloftlakei
Presentje
Kijk of Pierre vrij is op uw feestdag
Hier staat de gage van Pierre
Hoe kunt u Pierre boeken?
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
De Bruiloftlakei

Wij stellen ons ten doel uw bijzondere dag met onze inzet nóg onvergetelijker te maken. Uw tevredenheid is ons doel. Van onderstaande kleine lettertjes hebben we sinds 2000 dan ook nog nooit gebruik hoeven te maken.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, en andere overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door De Bruiloftlakei.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen van De Bruiloftlakei, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld.

Artikel 3. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van De Bruiloftlakei onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet inbegrepen oorlog, oproer, transportmoeilijkheden, politieverbod en brand. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van De Bruiloftlakei is uitgesloten. In geval van grove schuld zal De Bruiloftlakei slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag van de contractsom. De opdrachtgever is gehouden De Bruiloftlakei te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen in zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schaden.

Artikel 5. Betaling

Betaling uitsluitend contant direct na optreden.
Indien de opdrachtgever niet direct na afloop betaalt, heeft De Bruiloftlakei het recht om over het verschuldigde bedrag een rente in rekening te brengen van 2% per maand. De kosten voor een eventuele incassoprocedure zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Bereikbaarheid

De locatie dient voor de artiest met zijn materiaal goed bereikbaar te zijn en te beschikken over gratis parkeergelegenheid. In het voorkomende geval draagt de opdrachtgever zorg voor een parkeerpas of een doorrijkaart.

Artikel 7. Verzorging

De opdrachtgever draagt zorg voor een gepaste afsluitbare ruimte met stoel, tafel en wasbak, waar de artiest zich kan verkleden en pauzeren.

Artikel 8. Uitvoering

De artiest is volgens de overeenkomst een bepaalde tijd aanwezig. Dit betreft een aanwezigheidstijd en geen effectieve speeltijd. Extra speeltijd wordt middels een nagezonden factuur verrekend.

Artikel 9. Weersomstandigheden

Wanneer weersomstandigheden een optreden onvoldoende mogelijk maken, is de artiest gerechtigd het optreden te beëindigen. De Bruiloftlakei behoudt in dat geval haar aanspraak op voldoening van de gage.

Artikel 10. Gedragscode

Indien het gedrag van de opdrachtgever of diens gasten verhinderen dat de artiest zijn werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren, of dat dit gedrag het risico met zich meebrengt of directe aanleiding is voor schade aan materiaal, kostumering of letsel van de artiest, is laatstgenoemde gerechtigd het optreden te beëindigen met behoud voor De Bruiloftlakei van voldoening van de gage plus het recht van De Bruiloftlakei op volledige schadevergoeding.

Artikel 11. Annulering

Indien de opdrachtgever het noodzakelijk acht een optreden van De Bruiloftlakei te annuleren na het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst, moet dat uiterlijk drie weken voor de uitvoering worden aangegeven en schriftelijk worden bevestigd door De Bruiloftlakei . Indien dit geschiedt binnen 3 weken voor de uitvoering van de overeenkomst, houdt De Bruiloftlakei zich het recht voor om 25% van de overeengekomen gage in rekening te brengen. Binnen 2 weken is dat 50% en binnen 1 week voor de uitvoering is dat 100% van de overeengekomen gage.